Monday, October 29, 2007

12 NOVEMBER 2007

A. Model van een huwelijksstelsel met keuzebeding

Akte ven Bekendheid ?

B. RECHTSPRAAK

C. Commentaren en Bibliografie

D. Vraag aan de minister van Financiën

E. Links


A.

Model van een huwelijksstelsel met keuzebeding


Onderhavige tekst maakt deel uit van een berekeningsprogramma dat men kan vinden op www.successierecht.be


ARTIKEL # - KEUZEBEDING BETREFFENDE DE VERDELING VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK VERMOGEN.


Partijen komen overeen dat in geval hun huwgemeenschap wordt ontbonden door het overlijden van één der echtgenoten en mits zij niet feitelijk gescheiden zijn of een echtscheidingsprocedure bezig is, en ongeacht of er kinderen uit het huwelijk geboren zijn of niet, het gemeenschappelijk vermogen, naar keuze van de langstlevende der echtgenoten zal verdeeld worden als volgt en binnen de modaliteiten die verder worden bepaald in het hierna volgende artikel # :

1° ofwel : zullen alle gemeenschapsgoederen, zowel roerende als onroerende verblijven voor de geheelheid in volle eigendom aan de langstlevende der echtgenoten.

2° ofwel : zullen alle gemeenschapsgoederen, zowel roerende als onroerende, aan de langstlevende der echtgenoten toebehoren voor de helft in vruchtgebruik en voor de overige helft in volle eigendom.

3° ofwel : zullen de gemeenschapsgoederen aan de langstlevende der echtgenoten toebehoren als volgt :

a) de roerende goederen, geen uitgezonderd noch voorbehouden : voor de geheelheid in volle eigendom.

b) de onroerende goederen : voor de helft in volle eigendom en voor de overige helft in vruchtgebruik;

4° ofwel : zullen de gemeenschapsgoederen aan de langstlevende der echtgenoten toebehoren als volgt :

a) de roerende goederen en de gezinswoning : in volle eigendom.

b) de overige onroerende goederen : voor de helft in vruchtgebruik en de helft in volle eigendom.

5° ofwel : de langstlevende echtgenoot heeft de keuze om - vóór de verdeling van de huwelijksgemeenschap - de gezinswoning vooraf te nemen in volle eigendom, alsmede het huisraad dat zich daar bevindt, alsmede elk ander roerend goed van de huwelijksgemeenschap, of slechts één of méér van deze goederen zoals hij of zij zal wensen. Zo zal dit keuzebeding kunnen omvatten, ten titel
van voorbeeld : "de gezinswoning in volle eigendom en/of het huisraad dat zich daar bevindt en/of de personenwagen in volle eigendom en/of de banktegoeden in volle eigendom, enz...".

6° ofwel : zal de gemeenschap worden verdeeld volgens de regels die in het Burgerlijk Wetboek zijn voorzien volgens artikel 1445 en 1446, inhoudende de preferentiële toewijzing tegen opleg van de gezinswoning met de huisraad, en/of het onroerend goed dat dient voor de uitoefening van zijn/haar beroep samen met de roerende beroepsvoorwerpen die zich aldaar bevinden. Onderhavige
keuzemogelijkheid beperkt zich evenwel niet tot de gezinswoning en/of het professioneel onroerend goed. De langstlevende echtgenoot heeft het keuzerecht om op schatting elk gemeenschappelijk onroerend goed over te nemen volgens dezelfde regels als in artikel 1445 en 1446 B.W.

7° ofwel : zullen alle gemeenschapsgoederen, zowel roerende als onroerende verblijven voor de geheelheid in vruchtgebruik aan de langstlevende der echtgenoten.

8° ofwel : zullen de gemeenschapsgoederen aan de langstlevende der echtgenoten toebehoren als volgt :

a) de roerende goederen, geen uitgezonderd noch voorbehouden : voor de geheelheid in volle eigendom.

b) de onroerende goederen : voor de geheelheid in vruchtgebruik;

9° ofwel : zullen de gemeenschapsgoederen aan de langstlevende der echtgenoten toebehoren als volgt :

a) de roerende goederen, geen uitgezonderd noch voorbehouden : voor de helft in volle eigendom en de wederhelft in vruchtgebruik.

b) de onroerende goederen : voor de geheelheid in vruchtgebruik;

10° ofwel : keuzebeding onder last. De langstlevende zal het recht hebben om die gemeenschapsgoederen en gemeenschapsschulden aan te wijzen die hij of zij in zijn of haar kavel wenst op te nemen bij de verdeling, en dit ongeacht hun waarde. Indien de aldus aan de langstlevende toegewezen kavel zijn
of haar gerechtigdheden in het gemeenschappelijk vermogen overtreft, zal de langstlevende aan de nalatenschap van de eerststervende een opleg verschuldigd zijn overeenstemmend met hetgeen de langstlevende zo teveel heeft ontvangen. De betaling van deze opleg kan op ieder ogenblik dat de langstlevende geschikt acht plaatsvinden, ook in gedeelten, hetzij in geld, hetzij door afstand van
gemeenschapsgoederen aan de erfgenamen. De betaling kan evenwel niet gevorderd worden zolang de langstlevende in leven is, noch kan voor deze betaling enige zekerheid worden geëist. Opeisbaarheid van de vordering of zekerheidsstelling kan echter wel worden gevorderd in volgende gevallen : a) als de langstlevende niet meer in staat is zijn of haar vermogen zelfstandige te beheren; b) of als
de langstlevende in staat van faillissement of van kennelijk onvermogen verkeert. De vordering tot opleg is niet rentedragend.

11° ofwel : verblijvingsbeding onder last. De langstlevende zal het recht hebben om alle gemeenschapsgoederen en gemeenschapsschulden in zijn of haar kavel op te nemen bij de verdeling van de huwgemeenschap, en dit ongeacht hun waarde. De langstlevende is in zulk geval aan de nalatenschap van de eerststervende een opleg verschuldigd overeenstemmend met hetgeen de langstlevende méér heeft ontvangen dan zijn of haar gerechtigdheden in de huwelijksgemeenschap. Voor de opeisbaarheid en de betaling van deze opleg gelden dezelfde regels als onder keuze 10° hierboven. De vordering tot opleg is niet rentedragend.

SCHEMA ( hier onder ...) :Volle eigendomVruchtgebruikKeuze 1°1/1 roerend + 1/1 onroerend

Keuze 2°½ roerend + ½ onroerend½ roerend + ½ onroerendKeuze 3°1/1 roerend + ½ onroerend½ onroerendKeuze 4°1/1 roerend en gezinswoning

½ ander onroerend½ ander onroerendKeuze 5°Roerend en/of onroerend preciput.

Keuze 6°Preferentiële toewijzing tegen opleg (overname op schatting)

Keuze 7°

1/1 roerend + 1/1 onroerendKeuze 8°1/1 roerend1/1 onroerendKeuze 9°½ roerend½ roerend + 1/1 onroerendKeuze 10°Keuzebeding onder last

Keuze 11°Verblijvingsbeding onder lastARTIKEL # - MODALITEITEN VAN HET KEUZEBEDING.


* De langstlevende der echtgenoten zal zijn keuze moeten uitoefenen door een schriftelijke verklaring te doen ofwel in de aangifte van nalatenschap.

* Deze keuze kan slechts geldig worden gedaan, ten vroegste na het verstrijken van één maand vanaf het overlijden van de eerststervende echtgenoot. Indien het overlijden van de langstlevende der echtgenoten plaats heeft binnen de maand na de eerststervende, komen de echtgenoten overeen dat de verdeling zal geschieden overeenkomstig de bepalingen van keuze 2° in het voorgaande artikel.

* Deze keuze kan slechts geldig door de langstlevende persoonlijk worden uitgeoefend en derhalve niet door een volmachtdrager, noch enige vertegenwoordiger.

* Deze keuze moet ten laatste gebeuren vóór het verstrijken van vijf maanden vanaf het overlijden van de eerststervende echtgenoot. Indien de keuze niet binnen de bedongen termijn en op voormelde wijze werd vastgesteld, om welke reden ook, komen de echtgenoten overeen dat de bepalingen van keuze 2° in het
voorgaande artikel van toepassing zullen zijn.

* In geval een procedure van echtscheiding bezig is of de echtgenoten leven feitelijk gescheiden op het ogenblik van overlijden, zullen de bepalingen van keuze 6° in het voorgaande artikel van toepassing zijn.

------------------------------------------------------------------------------------------

OVERSCHRIJVING ?

M.L. NL ; November 2007 ):
Ingevolge bepaling in het huwelijkskontrakt beslist de langstlevende echtgenote te kiezen voor de toebedeling van het gemeenschappelijk vermogen in volle eigendom. De keuze wordt bevestigd in een afzonderlijke notariële akte, zoals opgelegd in het huwelijkskontrakt. Het gemeenschappelijk vermogen omvat een onroerend goed.Is het niet wenselijk deze bevestigingsakte te laten overschrijven ?
Antwoord:
Waarom? Een huwelijkskontrakt met aanbedeling van de huwgemeenschap wordt toch ook niet overgeschreven. Ik voorzie de bevestiging in de aangifte van nalatenschap en/ of akte van bekendheid, welke dan mede-ondertekend wordt door de langstlevende.

------------------------------------------------------------------------------------------

AKTE VAN BEKENDHEID;

Zie ( FR ): http://contratdemariage.blogspot.com/

Discussion et Projet d'acte de notoriété après un décès ( si clause à option )

2 comments:

Anonymous said...

look this is the "diet" i told you about you should really enter the site :) bye enter the site

Anonymous said...

Hello I just entered before I have to leave to the airport, it's been very nice to meet you, if you want here is the site I told you about where I type some stuff and make good money (I work from home): here it is