Wednesday, February 15, 2006

Huwelijkscontract. — Verblijvingsbeding en keuzebeding onder last. — Fiscale behandeling.

B.
RECHTSPRAAK

FISCONET : Vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Hasselt dd. 18.10.2006
Beding onvoorwaardelijke toebedeling gemeenschappelijk vermogen aan een bepaalde echtgenoot - Inbreng van eigen goederen - Contractuele erfstelling (art. 2 en 5 W.Succ. en 1464 BW)
Artikel 5 W.Succ. kan niet worden toegepast op het beding van ongelijke verdeling van het gemeenschappelijk vermogen wanneer het voordeel ingevolge de huwelijksovereenkomst onvoorwaardelijk toevalt aan een welbepaalde echtgenoot ongeacht het feit of deze echtgenoot de andere overleeft.
Dergelijk beding kan wel aanleiding geven tot de heffing van de successiebelasting in de gevallen waarbij de bevoordeelde echtgenoot goederen verkrijgt die door de andere echtgenoot werden ingebracht in het gemeenschappelijk vermogen of indien deze eigen goederen bezat bij het aannemen van een stelsel van algemene gemeenschap. Het beding van ongelijke verdeling moet in die situatie niet meer beschouwd worden als te zijn aangegaan als huwelijksovereenkomst maar wordt op basis van artikel 1464, tweede lid BW als een schenking aangemerkt. In de mate dat de bevoordeelde echtgenoot meer dan de helft van de door de andere echtgenoot ingebrachte goederen verkrijgt, wordt het beding als een contractuele erfstelling gekwalificeerd. Artikel 2 W.Succ. is dus van toepassing tot beloop van de helft van de waarde van de ingebrachte onroerende goederen.
Volledig tekst:
http://www.fisconet.fgov.be/nl/?frame.dll&root=V:\sites\FisconetNldAdo.2\&versie=04&type=arrsuc!H1+06/4&

+ ? = Rec.gén.enr.not.N°25.793,p.181 en :

Contractuele erfstelling : " Rechtbank maakt ernstig voorbehoud bij sterfhuisclausules: niet in elke hypothese onbelast " (Delphine Noré, noot bij Rb. Hasselt 18 oktober 2006) " BTW en successierechten " , 2007,Uitgeverij Larcier

C.
Commentaren + Bibliografie ...

Eric L..SPRUYT: BERQUIN NOTARISSEN: 2006 : De wondere wereld van het Huwelijkscontract:

Bl.18-19 : http://www.berquinnotarissen.be/pdfs/DossierHuwelijkscontracten.pdf

NOG KIEZEN VOOR HET KEUZEBEDING ? VERMOGEN: Januari 2007
Bl.14-15
http://www.indicator.be/upload/VLVMVMAL_sample.pdf

Successierecht : Voordracht van 9 oktober 2004 : Stagiairs-belastingconsulenten :
Christophe BLINDEMAN, Notaris te Gent: Master in het vennootschapsrecht
Mary Ann MASSCHELEIN Licentiaat in de rechten, Licentiaat in het notariaat
Bl.9-12
http://www.iec-iab.be/ned/download.aspx?type=3&id=2381&file=3863

Stichting VermogensPlanning:
FISCALE BEHANDELING VERBLIJVINGS- EN KEUZEBEDING ONDER LAST
http://stichtingvermogensplanning.be/pdf/pdf_news36_Microsoft%20Word%20-%2020060220%20fiscale%20behandeling%20verblijvingsbeding%20onder%20last.pdf

PERSONAL FINANCE. Overlevende echtgenoot kiest, maar betaalt opleg ...

http://www.varu.be/artikel.aspx?artikelID=1126


D.
Het « keuzebeding onder last » is niet hetzelfde als een « verblijvingsbeding onder last »; de fiscale gevolgen hiervan zijn bijgevolg verschillend...

Vraag nr. 914 van de heer Luk Van Biesen van 8 september 2005 (N.) aan de vice-eerste minister en minister van Financiën:

" Reeds sinds mensenheugenis trouwen heel wat mensen onder een stelsel van gemeenschap van goederen met daarin een clausule die in de volksmond bekend staat als het « langst leeft, al heeft »-beding en het juridisch jargon het « verblijvingsbeding». Krachtens zulke clausule komt de ganse gemeenschap in volle eigendom toe aan de langstlevende echtgenote en wordt in feite het erfrecht van de kinderen uitgesteld tot bij het overlijden van de langstlevende ouder.
Meer en meer ervaart het publiek evenwel de negatieve aspecten van deze clausule. Vooreerst schept dergelijke clausule een probleem in hoofde van de kinderen.
Ze hebben niet de zekerheid ooit nog iets te erven van de langstlevende ouder (bijvoorbeeld wanneer deze gans het vermogen heeft «opgeleefd »). Er stelt zich bovendien een fiscaal probleem. Ingevolge de fictiebepaling van artikel 5 Wetboek van Successierechten, valt dergelijke clausule, over de twee erfenissen heen beschouwd, zeer duur uit op het vlak van de successierechten. Vandaar dat blijkbaar in de notarie¨le praktijk meer en meer toevlucht wordt gezocht tot een variante, met name het verblijvingsbeding onder last.


Het voorgestelde systeem komt er op neer dat langstlevende echtgenoot het gemeenschappelijk vermogen in volle eigendom verkrijgt, onder last om helft van de nettowaarde ervan te betalen aan de nalatenschap van de eerststervende.
In verband met deze variante had ik u graag volgende concrete vragen willen voorleggen :
1. Aanvaardt uw fiscale administratie de werking van deze clausule ?
2. Wat zijn de fiscale effecten op het vlak van successierecht van dergelijk verblijvingsbeding onder last, zowel bij overlijden van de eerststervende echtgenoot als bij het overlijden van de langstlevende echtgenoot?
3. Hoe dient, bij het overlijden van de eerststervende, in concreto de schuldvordering gewaardeerd worden?
Blijkbaar zijn de meningen hierover verdeeld. Sommigen oordelen dat dit moet gebeuren op basis van de verkoopwaarde waarbij deze gelijk is aan gekapitaliseerde waarde van de schuldvordering op dag van het overlijden en de kapitalisatie moet gebeuren tegen de normale intrest die men op de overlijdensdag betaalt voor de huur van geld.
Anderen zijn van oordeel dat men dezelfde waarderingsmethode moet toepassen als deze toegepast in beslissing van uw administratie inzake het Nederlands langstlevende-al testament» (Adm. Besl., 6 maart 1997, Rec. Gén. Enr. Not., 1999, nr. 24880, blz. 40). Kan u ons meedelen welke stelling uw administratie aankleeft ?
4. Recent duiken in de praktijk
Keuzebedingen onder last » op. In dat geval kiest langstlevende echtgenoot vrij de goederen die hij/ wil uit de gemeenschap doch eveneens onder last wat hij/zij verkrijgt boven de helft van de nettogemeenschap schuldig te zijn aan de nalatenschap.
a) Hoe staat uw administratie tegenover dergelijk beding?
b) Geldt terzake mutatis mutandis hetzelfde inzake het verblijvingsbeding onder last ? "

Antwoord van de vice-eerste minister en minister van Financiën van 2 februari 2006, op de vraag . van de heer Luk Van Biesen van 8 september 2005 :

" 1. De administratie aanvaardt het «verblijvingsbeding onder last ».

2. Wat de problematiek van de bijzondere bedingen in huwelijkscontracten in het algemeen betreft, is het heel moeilijk, zo niet onmogelijk, om in casu algemene standpunten in te nemen en richtlijnen uit te vaardigen. Eerst en vooral is het soms niet eenvoudig de juiste vereffening van het huwelijksvermogenstelsel en de devolutie te bekomen (door het samenspel en de combinatie van het huwelijkscontract en de wijzigingen ervan, eventueel een testament en/of de niet altijd even duidelijk geformuleerde standpunten door de erfgenamen ingenomen in bijvoorbeeld de aangifte van nalatenschap). De steeds weerkerende moeilijkheid daarbij is dat er geen eenvormige bewoordingen worden gebruikt in de respectievelijke huwelijkscontracten, akten van wijziging huwelijksvermogensstelsel of testamenten en dat het uiteindelijk moeilijk wordt (en dit zowel voor de administratie als voor de erfgenamen zelf en voor hun raadgevers) om na te gaan wat de bedoeling was van de overledene. De fiscale gevolgen van een toebedeling van de volle eigendom van het gemeenschappelijk vermogen aan de langstlevende echtgenoot doch op last voor de overlevende echtgenoot om een bedrag te betalen dat gelijk is aan de waarde van de netto-helft van dat gemeenschappelijk vermogen (verblijvingsbeding onder last) bij het overlijden van de eerststervende echtgenoot komen neer op het volgende:
· Het bedrag dat de langstlevende echtgenoot moet uitbetalen aan de nalatenschap is een schuldvordering die in het (voor het Vlaams Gewest : roerend) actief van die nalatenschap moet worden aangegeven, te waarderen tegen de verkoopwaarde (vermits deze slechts opeisbaar wordt bij uitdoving van het vruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot en indien geen interest wordt bedongen, wat een duidelijke oorzaak van waardevermindering is). De verkoopwaarde is dan gelijk aan de gekapitaliseerde waarde op de overlijdensdag. Uiteraard zal ingeval wel een interest werd bedongen in het huwelijkscontract, de actuele waarde van de schuldvordering moeten worden aangegeven.
· Vermits deze actuele waarde van de schuldvordering meestal kleiner zal zijn dan de waarde van de netto-helft van het gemeenschappelijk vermogen, zal de langstlevende echtgenoot meer verkrijgen dan zijn helft en zal artikel 5 van het Wetboek der successierechten moeten worden toegepast op het batige saldo. Er zal uiteraard geen sprake zijn van de toepassing van artikel 5 van het Wetboek der successierechten als de waarde van de last gelijk is aan de helft van het gemeenschappelijk vermogen. Wat de fiscale gevolgen van een verblijvingsbeding onder last bij het overlijden van de langstlevende echtgenoot betreft, zal de situatie verschillen naargelang er eventueel een volledige, een gedeeltelijke of geen beta-ling van de schuld heeft plaatsgehad tussen het eerste en het tweede overlijden.
· Indien er geen enkele betaling van de schuld heeft plaatsgevonden, mag de schuld in het passief van de nalatenschap van de langstlevende echtgenoot worden aangegeven. De erfgenamen moeten krachtens artikel 29 van het Wetboek der successierechten wel het bestaan van de schuld bewijzen.
· Gedeeltelijke betaling : de schuld zal nog slechts voor het niet-betaalde gedeelte van het actief van de nalatenschap van de langstlevende kunnen worden afgetrokken.
· Indien de schuld volledig werd betaald aan de erfgenamen van de eerststervende, zal er niets meer in het passief van de tweede nalatenschap mogen worden afgetrokken. In dit geval zal het vermogen van de langstlevende ook reeds een overeenstemmende waardevermindering hebben ondergaan.

3. Bij het overlijden van de eerststervende dient de schuldvordering zoals reeds gezegd te worden gewaardeerd op de verkoopwaarde (indien geen rente is bedongen): de schuldvordering wordt vermenigvuldigd met de coe¨fficie¨nt van de kapitalisatietabel aan 4% volgens het aantal levensjaren dat de langstlevende echtgenoot nog te leven heeft (men neemt de werkelijke levensduur volgens de gewone levensduurtabellen in aanmerking).
Dit is bijgevolg niet dezelfde waarderingsmethode als in geval van een Nederlands « langstlevende — al — testament» (artikel 1167 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek) waar het een legaat op termijn betreft en men de fiscale coe¨fficie¨nt voor de berekening van het genot van de echtgenoot gebruikt. In dit geval betreft het immers een testament en is het aandeel van de kinderen een legaat op termijn; in geval van het verblijvingsbeding onder last verkrijgen de kinderen wel een effectief aandeel in de nalatenschap, namelijk een schuldvordering.
4.
a) De administratie aanvaardt het «keuzebeding onder last ».


b) Het «keuzebeding onder last » is niet hetzelfde als een «verblijvingsbeding onder last »; de fiscale gevolgen hiervan zijn bijgevolg verschillend. De heffing van de successierechten (en eventueel registratierechten) zal afhangen van de keuze die de langstlevende echtgenoot zal maken.
"

E.
LINKS, enz.

* De tekst is in het Frans maar de auteur verwijst naar de Nederlandstalige toegang tot de websites naargelang ze vermeld worden.: " LE BAIL DE RESIDENCE PRINCIPALE au vu des lois des lois des 27 décembre 2006, 25 avril 2007 et 26 avril 2007 ": http://www.angelfire.com/co/Dochy/BAIL.htm.

* Le nouveau droit du divorce http://nouveaudivorce.blogspot.com/

* MAINLEVEE "2007 " HANDLICHTING : http://mainleveehanlichting.blogspot.com/

* Bruikleen:http://commodat.blogspot.com/

* Absence et déclaration judiciaire de décès: http://absence2007.blogspot.com/

Léon Dochy, erenotaris te Pecq: : leon.dochy@sjynet.be

Websites + Blog : http://leondochy.blogspot.com/ waarvan:

SNELLE HYPERTEXT-VERBINDINGEN

ADOPTIE 2005

NOTARIËLE WETGEVING
WITWASSEN VAN GELD

Modèle FR : 11 sortes de " CLAUSE D'OPTION RELATIVE AU PARTAGE DU PATRIMOINE COMMUN "
+ Clause relative aux modalités de cette clause. ( Origine également de Paul DONS )
http://contratdemariage.blogspot.com/

Aantal bezoekers:

1.745 tot Juli 2007

2.045 tot Oktober 2007

En nu:

un compteur pour votre site


No comments: